Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWO:2001:ZF1332
LJN ZF1332, Rechtbank Zwolle, AWB 99/11504

Inhoudsindicatie:

Functioneel leeftijdsontslag; geen discriminatie in de zin van de artt. 1 GW en 26 IVBPR. Geen juridische grond voor gehanteerde leeftijdsgrens van 60 jaar voor verpleegkundigen wegens gebrek aan KB waar art. 95 RRAMC naar verwijst.

De Rb. is van oordeel, gezien de zwaarte van de functie van verpleegkundige, dat een ontslagleeftijd van 60 jaar als redelijk en objectief gerechtvaardigd kan worden geacht.

Niettemin kan het bestreden besluit niet in stand worden gelaten.

De gehanteerde leeftijdsgrens voor verpleegkundigen mist een juridische grondslag doordat er geen KB meer is waar art. 95 RRAMC naar verwijst. Het KB van 1 augustus 1966 is immers ingetrokken en het KB van 23 april 1998 is niet op het AMC van toepassing. Door verweerder is dit onderkend en is bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening aangegeven dat verweerder op de kortst mogelijke termijn actie zou ondernemen om met terugwerkende kracht tot reparatie te komen van de geconstateerde omissie.

Ter zitting is echter gebleken dat dit nog steeds niet is gebeurd doordat een poging van verweerders zijde om het probleem in een breder verband te regelen, niet heeft geleid tot een juridisch houdbare regeling. Daardoor was er ten tijde van de zitting nog slechts sprake van een conceptregeling, zonder rechtskracht.

Gelet op het ex-tunc karakter van de rechterlijke beoordeling zou de geconstateerde lacune hoe dan ook tot vernietiging van het bestreden besluit hebben geleid maar zou bij tijdige reparatie van die omissie aanleiding hebben bestaan tot toepassing van het bepaalde in art. 8:72.3 Awb. Nu dat niet het geval is zal, onder gegrondverklaring van het beroep, het besluit worden vernietigd zonder instandlating van de rechtsgevolgen daarvan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug